> agenda

Agenda

16 mei 2021, 10:00 uur

Ledenvergadering (e)

Waalse Kerk

Agenda van de ledenvergadering op 16 mei 2021: 
1.  Welkom en opening door een kerkenraadslid.
2.  Vaststellen van de agenda.
3.  Mededelingen.
a. Afscheid zr. Elaine en br. Han Bohlken.
b. Bekrachtiging van toetreden tot lid van de kerkenraad van zr. Marjo van Werkhoven.
4.  Notulen van de najaarsledenvergadering van 1 november 2020.
5.  Beroeping.
a. De kerkenraad stelt voor om op voordracht van de beroepingscommissie zr. Aly Meijer te beroepen als predikant van onze gemeente. 
b. Verslag van de beroepingscommissie. 
c. Reacties op de verstrekte informatie die eerder verscheen in het februarinum-mer van het GemeenteNieuws. Daarin waren onder meer deze passages uit haar sollicitatiebrief te lezen:  
‘Ik ben een echte verbinder en sta bekend als een bruggenbouwer tussen jong en oud, traditie en vernieuwing. Ook kan ik goed samenwerken met diverse mensen en heb ik een breed netwerk. Verder ben ik muzikaal en kan ik goed zingen. Muziek is een belangrijk en verbindend onderdeel van mijn vieringen. Als predikant is het mijn droom om een open en levendige geloofsgemeenschap te laten bloei-en en groeien door mensen zich er thuis te laten voelen. Ik vind het belangrijk met mensen van een geloofsgemeenschap een oefenplaats voor samenleven te vormen, als onderdeel van de samenleving eromheen. Mijn inzet, enthousiasme en samenwerking met mensen van organisaties in de buurt en ook daarbuiten, zullen daar zeker aan bijdragen.’ 

Het bovenstaande geeft goed weer waarom de kerkenraad de voordracht van Aly Meijer heeft overgenomen van de beroepingscommissie: haar ervaring als predi-kant en geestelijk verzorger en haar pastorale vaardigheden en haar verbindende kwaliteiten.
 d. Reacties op de dienst van zondag 2 mei jl. 
 e. Stemming. 
Opmerking: Het reglement voorziet in de mogelijkheid om een broeder of zuster een volmacht te geven om namens u een stem uit te brengen als u zelf niet kunt komen. Dat kan met een eenvoudig briefje of e-mail aan kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl (met een kopie aan de gemachtigde).
6.  Jaarstukken 2020
         a. presentatie door de penningmeester. 
         b. verslag Financiële Commissie.
c. voorstel tot decharge van de penningmeester voor het gevoer-de beleid in 2020.
7.  Bericht van de Stichting Vermogensbeheer DG Arnhem in 2020 door de voor-zitter van de SVB.
8.  Verslag Kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over jaarstukken 2020.
9.  Besluit over verminderen van het aantal diensten per maand 
Toelichting: de kerkenraad heeft in de vorige ledenvergadering bij de leden van de gemeente de vraag neergelegd om te overwegen één dienst per maand min-der te houden. Er is nu gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen, zodat we in de najaarsledenvergadering 2021 hierover een besluit kun-nen nemen. Verdere toelichting van de kerkenraad tijdens de ledenvergadering zelf.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
De notulen van de vorige ledenvergadering en de andere vergaderstukken zijn op te vragen bij de penningmeester, email penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl. 

 

 


Terug
 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl