> nieuws

Nieuws

16 oktober 2018

Wat beweegt ons Doopsgezinden, en waar willen we naartoe

 A. ter inleiding

1. Wat beweegt ons Doopsgezinden, en waar willen we naartoe ?  Na het document “Lopen op het Water”” heeft de BV ons eind 2016 opgedragen en uitgedaagd, zich hierover uit te spreken, ofwel over “de inhoud”. Ons, dat is het Seminarie, en de Adviesraad Geestelijke Zaken. De een belast met het onderwijs in de Broederschap, sinds 1811, de ander met - kort gezegd - ons geestelijk erfgoed.

2. In februari van het vorige jaar 2017 vond op initiatief van het Seminarie een ontmoetingsdag plaats , in de VU, waarna deze projectgroep in het leven is geroepen.

Bestaande uit 7 deelnemers, te weten twee docenten van het seminarie, twee bestuurders van het seminarie, en drie leden van de AGZ. Je kunt ook zeggen vier predikanten en drie gewone gemeenteleden , of twee promovendi, of vijf theologen, of vier mannen en drie vrouwen, of evangelisch en vrijzinnig. Wel divers in elk geval. Die projectgroep ziet elkaar sinds medio 2017 regelmatig .

Ieder van ons heeft vanuit zijn of haar perspectief een bijdrage geleverd. Dat leidde na een aantal sessies begin dit jaar tot een ontwerp-visiedocument. Inmiddels hebben we dat document in een consultatieronde nog aan een aantal groepen en personen voorgelegd, en zijn we verder aan het schrijven. Het vooruitzicht is dat we op de BV van eind november 2018 dit document ook aan Doopsgezind Nederland kunnen meegeven.

3. Daarin verschijnen nu de volgende hoofdstukken en thema’s, in telegramstijl:
a. Kernpunten doopsgezind geloven
               > bijbel - hoofd, hart en handen,
               > navolging van Christus in verschillende interpretaties,
                > liturgie, sacramenten als belijdenis, doop en avondmaal
                > verhouding tot de wereld.,   
                > aanzienlijke individuele verschillen

b. Doopsgezinde identiteit
                > gemeente als oefenplaats
                > kwaliteit van viering, gezamenlijk beleven, dat we de God die                         onze voorstelling telkens ontglipt, ieder persoonlijk kunnen
                   ervaren
                > geloofsvrijheid en verantwoordelijkheid

c. Overwegingen over de toekomst
                > herbezinning vorm en inhoud, tweesporen beleid: continuïteit
                    en experimenten; wel behouden van gemeentedimensies:
                   vieren, leren, dienen en getuigen, maar ook nader invullen met
                   nieuwe vormen

                > keuze naar vier soorten gemeenten, vrijzinnige, vredes-,
                   christocentrisch, kloostergemeenschap

d. En dan hebben we nog over ethiek en vrede, de vrije belijdenis, kerk en staat

e. Voorstellen
                 > lopend van doopsgezind klooster tot internet-communities tot
                   een vierdag vreugde van de Bergrede

4. Wat staat er in al die veelheid van begrippen en woorden nu centraal ?
Dat is, lijkt het, de vrijheid om te geloven, tegenover de toewijding aan de gemeente.
Vervat in de navolging van Christus, wie hij ook was: zoon van Gods, voor onze zonden gestorven, of voorbeeldig mens. Het is in het debat over dat thema dat we elkaar in deze projectgroep veel hebben ontmoet, en elkaar ruimte willen laten en geven. Ruimte die ook zal klinken in het visiedocument dat wij opstellen. Ruimte die wij zien als een blijvende unieke karaktertrek en een blijvende unieke kans, voor wie wij in de wereld ontmoeten en tegemoet treden, van Ouddorp tot Amsterdam, van Utrecht tot Uithuizen, van Workum tot Wageningen.

5. Tegen deze achtergrond leggen (legden) wij aan de BV een aantal stellingen voor.
Die zijn (waren) overigens niet te zien als nu al bereikte standpunten of aanbevelingen . Wel sluiten ze aan op de thema’s die in de projectgroep aan de orde zijn geweest, en waarover we het gesprek bedoelden te initiëren. Er werd ook geen besluit gevraagd, maar een reactie.
En toen, ja toen waren de afgevaardigden eerst zelf aan het woord.

 B. Stellingen

De volgende stellingen legden we aan de BV voor. (Nogmaals: het zijn geen standpunten van de projectgroep). We hebben elke groep gevraagd om per groep minstens vijf stellingen van een reactie te voorzien: “eens”, “oneens” of “verdeeld”.

1. Een atheist kan lid worden van de doopsgezinden.
2. Alternatieven voor de klassieke doopsgezinde gemeente moeten bedacht worden. 
3. Een appgroep kan een gemeente zijn.
4. De essentie van doopsgezind gemeente zijn blijft de zondagse kerkdienst.
5. Een doopsgezind klooster geeft inspiratie aan ons allen.
6. Christus is ons voorbeeld, niet meer, niet minder. 
7. Zonder avondmaal ben je geen gemeente. 
8. In een belijdenis hoeven Vader , Zoon en Heilige Geest niet voor te komen .
9. Als doopsgezinden willen wij een herkenbare liturgie 
10. Niemand hoeft te weten dat ik doopsgezind ben.
11. Het lid van de meditatiegroep dat nooit een zondagsdienst bezoekt is toch 
      een volwaardig lid van de gemeente.
12. Het wordt hoog tijd om een vierdag: ”Vreugde van de Bergrede” in te stellen
13. De vrije belijdenis is voor ons essentieel. 
14. Elke doopsgezinde gemeente moet een vredesgemeente zijn.
15. Geloof en politiek moeten strikt gescheiden zijn.
16. Vrijzinnigheid en orthodoxie staan volwaardig naast elkaar in de doopsgezinde wereld.

Een klein uur zijn de afgevaardigden hierover in gesprek geweest, de “resultaten” werden plenair gedeeld. Het is lastig om alles te duiden. Met een deel van de stellingen leek men het eens te zijn.
Verdeeldheid was er over de stellingen rond de zondagse kerkdienst (4), en het doopsgezind klooster (5). De gehechtheid aan het Avondmaal (7) lijkt te wisselen. Ook de vierdag Vreugde van de Bergrede (12) kreeg gemengde reacties . Dat gold ook voor het “moeten” in de stelling rond de vredesgemeente (14) en voor de scheiding van geloof en politiek (15)
De volwaardigheid van vrijzinnig en orthodox (16) daarentegen werd volkomen omarmd, leek het wel.
Dit is maar een korte weergave. De discussies waren in elk geval zeer geanimeerd en dienden hun doel, bewustwording van de thema’s die ons doopsgezinden bezig houden.

C. Vooruitblik
In de zomertijd wordt het document nog verder aangepast en bijgewerkt.
We hopen het dan op de BV van november 2018 aan te bieden.

Namens de projectgroep:

Thijs van Hoogstraten en Sonja van der Meulen – juni  2018


Terug
  Meer informatie     Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl